Toodangu kvaliteet

  • Vasesulamitest profiilid
  • Tsink, Alumiinium

Valutoorikute kvaliteedi määravad tehnilised normid

Valutoorikud peavad olema valmisdetaili töökindluse alandavatest ja välimuse rikkuvatest pragudest, tühikutest, võõrlisanditest ja muudest defektidest vabad.

Samas on lubatud parandusteta järgmised mitteolulised pisidefektid:

Edasi mittetöödeldavatel pindadel:

- üksikud tühimikud pinnaga mitte enam kui 0,5sm2, sügavusega mitte enam kui 10% valutooriku kera paksusest ja mitte ligemale kui 15mm detaili servast, üldpinnaga mitte enam kui 3% detaili üldpinnast;
- metalli kokkusurutud struktuuriga alad ümbritsevatega aladega sujuva üleminekuga, üldpinnaga mitte rohkem kui 10% detaili üldpinnast ja sügavusega mitte rohkem kui 5% detaili kere seina paksusest;

Töödeldavatel pindadel:

– iga defekt sügavusega mitte rohkem kui 80% juurdemõõdust mehaanilisele töötlemisele;

Töödeldavatel pindadel peale tooriku mehaanilist eeltöötlemist:

– tühimikud, risustused, kütked, mustakid pinnaga mitte enam kui 1% detaili istamise pinnast ja sügavusega mitte enam kui 20% detaili keha paksusest.

Lubatud parandamiseks: töödeldavatel ja mitte töödeldavatel pindadel:

- igat mõõdu tühimikud juhul, kui pärast pealekeevitamist erielektrooditega detaili tööomadused ei halvene;
- praod ja tõmblused, mis ei nõrgesta detaili töökoormusel oleva ristlõige mitte enam kui 20% (pealekeevitamisega);
- metalli kokkusurutud alad pinnaga mitte enam kui 15% detaili tööala üldpinnast ja sügavusega mitte enam kui 20% detaili keha seina paksusest (pealekeevitamisega);
- läbivajumised, kõmmeldused rihtimise abil juhul kui nad ületavad joonistel näidatud ja lubatud kõrvalekaldumised;

Töödeldavatel pindadel peale mehaanilist töötlemist:

- tühimikud, risustused, praod hõõrdumispindadel üldpikkusega mitte enam kui 5% hõõrdumispinna pikkusest, kütked üldpinnaga mitte enam kui 1% hõõrdumispinnast sügavusega mitte enam kui 1/3 detaili keha seina paksusest (kalduservatud kohtade eelneva puhastuse järgi pealekeevitamisega);
- kohalikud üksikud defektid (tühimikud ja risustused) detaili istamise pinnal mitte enam kui 2% istamise üldpinnast, kütked ja praod pikkusega kuni 10% selle pinna üldpikkusest ja defektide sügavusega kuni 50% detaili keha paksusest (pealekeevitamisega või jootmisega);
- suurema sügavesega defektid, s.h. ka läbiulatuvat tingimustel: tühimikud ja risustused – pinnaga mitte enam kui 0,5% hõõrdumispiinnast; kütked ja praod – üldpinnaga mitte enam kui 3% tööpinda pikkusest;
- kohalikud üksikud defektid (tühimikud, risustused, kütked, mustakid ja praod), mis esinevad detaili keere või hamba pinnal, kuid mitte enam kui 10% keerete või hammaste arvust, pinnaga mitte enam kui 1% üksiku keerde või hambapinnast ja sügavusega mitte enam kui 25% üksiku keerde või hamba paksust (pealekeevitamisega).

Vaba pindade kvaliteedi nõudmised määravad istamise pinnadele esitatavad tehnilised tingimused. Parandusteta võivad olla ka kohalikud mustakid pinnaga kuni 10% antud pinnast sugavusel kuni 1-3 mm. Kõik valudefektid (peale pragusi), mis töötavad temperatuuril kuni 80 C, on lubatud parandada nende kinnitoppimisega epoksiidpahtliga.

Survedetailites mirkotühimikute kaudu vee läbijooksu on võimalik parandada vedelklaasi, salmiaaki või bakeliiteerimise abil. Kõik muud defektid või defektid, mille lubatud piirid ulatuvad ülaltodud tingimused, parandatakse kooskõlas ja Tellija soovil.